COORDINACIÓN DE IDIOMAS

SOLICITUDE DE ACTIVIDADE EXTRACURRICULAR DE INGLÉS

Formulario para o alumnado interesado en recibir clases gratuítas de inglés; clases ofertadas en cumprimento da normativa (RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21), punto vixésimo sétimo.

Pregámoslle que cobra os seguintes datos (*campo obrigatorio), tendo en conta a seguinte información sobre o uso que se lle vai dar aos seus datos persoais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamento Recoller información do alumnado para a súa inscrición na actividade extracurricular de inglés.
 Lexitimación para o tratamento  Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

1.   Datos Persoais:

2.   Estudos: